fbpx

PRIVACYVERKLARING

 

Servitect, ontwikkelaar en opzichter van de ISM-methode, gevestigd aan Zernikepark 4, 9747 AN te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Servitect
Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden
0505791387
info@servitect.com  (Bedrijfspagina van Servitect)
www.ismportal.nl  (Gebruikersportaal aangaande de ISM-methode)
www.servitect.com  (Besloten klant omgeving, t.b.v. de compliancytool)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Servitect verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens aan ons worden verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, indien in bezit, die wij verwerken:

(Potentiële) zakelijke relaties

 • Bedrijfsnaam en adres
 • Naam, e-mailadres en/of telefoonnummer van de contactpersoon
 • Functietitel

Opleidings- en trainingsgegevens

 • Bedrijfsnaam en adres
 • Naam, e-mailadres en/of telefoonnummer van de contactpersoon
 • Functietitel

Websitebezoekers

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals beschreven in de AVG.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Servitect verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of direct mailing.
 • Contact opnemen via de e-mail of telefoon, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Informatie te verlenen over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Goederen en diensten af te leveren.
 • Voor opleidingen, trainingen en bijbehorende certificaten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Servitect neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Servitect bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Potentiële) zakelijke relaties

 • De persoonsgegevens verwerkt voor relatiedoeleinden zullen worden bewaard zolang de relatie duurt en/of de wet dit vereist.
 • De persoonsgegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van werkzaamheden (projecten en/of beheer) bij opdrachtgevers zullen worden bewaard conform de afspraken met de opdrachtgever.

Opleidings- en trainingsgegevens

 • Gegevens die wij nodig hebben om de opleiding uit te voeren en welke benodigd zijn voor wettelijke verplichtingen, worden bewaard zolang dit noodzakelijk is.
 • Openbare gegevens worden enkel met expliciete toestemming bewaard.

Gegevens ten behoeve van (digitale) post

 • Gegevens om een mailing te versturen worden bewaard zolang wij geen afmelding hebben ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Servitect verstrekt geen informatie aan derden dan alleen ingeval van een gerechtelijke uitspraak.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast is er het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Servitect, en is er het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij verzamelen aan u of een aangegeven organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@servitect.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Tip: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/hoe-maak-ik-een-veilig-kopie-van-mijn-identiteitsb/. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .
Servitect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Servitect neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Neem contact met ons op via info@servitect.com als er een vermoeden is dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.

 

Wijziging van dit Privacy- en cookiebeleid

Servitect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en cookiebeleid zonder hierover te communiceren.
Deze versie is goedgekeurd op: 18-9-2020

ISM Portal

Athenestraat 12
9403 DX Assen

info@ismportal.nl
+31 (0)88 - 2034000