fbpx

BiSL en ISM: verschillen en overeenkomsten

Wim Hoving

Architect ISM-methode

Terwijl in de praktijk de term informatiemanagement vaak gelijkgesteld wordt met functioneel beheer geeft ISM informatiemanagement een bredere reikwijdte. Volgens ISM, of Integrated Service Management, is informatiemanagement (IM) namelijk “het managen van informatie én informatiesystemen gedurende de gehele levenscyclus”, dus IM, functioneel en, als onderdeel van het beschikbaarstellen van informatiesystemen, ook technisch beheer. BiSL, oftewel Business Information Services Library, heeft de term ‘Functioneel beheer’ smaller gedefinieerd. Onder BiSL vallen namelijk informatiemanagement en functioneel beheer onder de term (business) informatiemanagement, maar technisch beheer niet.

Anders gezegd, als functioneel beheer zijn rol t.o.v. de business wil waarmaken zal zij ook de verantwoordelijkheid voor het technisch beheer moeten accepteren. Zoals bovenstaand voorbeeld aantoont is er zowel overlap als verschil tussen ISM en BiSL. Dat is ook logisch, omdat bij ISM de functionaliteit slechts één aspect is van de dienstverlening en daarom een praktische bundeling en standaardisering van methoden zoals ITIL, DevOps, BiSL en agile technieken zoals Lean, Kanban en scrum is. Toch is het interessant om voorbij de definities te kijken en te onderzoeken hoe BiSL is opgenomen in het ISM toepassingsmodel.

BiSL en ISM: het verschil

Functioneel Beheer, dus het beheren van de informatievoorziening ten behoeve van de gebruikersorganisatie, is lange tijd buiten het spectrum van IT-servicemanagement (ITSM) gehouden. Dit i.t.t. de voor haar aanverwante vakgebieden applicatie- en technisch beheer. BiSL beschouwt het Functioneel Beheer-domein namelijk als een discipline van de business. BiSL is dus een raamwerk dat Functioneel Beheer en informatiemanagement beschrijft vanuit een set werkzaamheden die de gebruikersorganisatie uitvoert zodoende service te ontvangen. Functioneel beheer is dus onderdeel van de business en niet van IT.

ISM daarentegen beschouwt Functioneel Beheer als een integraal onderdeel van het IT-beheerdomein, dat uitgevoerd wordt door de IT-organisatie. In ISM bestaat de IT-organisatie uit alle betrokkenen die de IT-services gezamenlijk creëren (co-creation), dus zowel de IT-afdeling, de business, alsook de toeleveranciers. In ISM maakt het dus niet uit waar IM en Functioneel beheer gepositioneerd zijn. Iedereen die bijdraagt aan de creatie van IT-diensten maakt onderdeel uit van de (eventueel virtuele) IT-organisatie en dus van de werkwijze (practice) van de IT-organisatie. Deze werkwijze wordt gerealsieerd door de inzet van People, Process en Product

Met andere woorden, in modern IT-servicemanagement, zoals ISM borgt, wordt de beheerder, oftewel People, gekoppeld aan het proces en de servicecreatie dat afdelingsoverstijgend is. Bij BiSL daarentegen ligt de nadruk nog op het Process, dat gericht is op het creëren van functionaliteit. Hiermee hebben we meteen een van de grootste verschillen tussen ISM en BiSL te pakken.

ISM zorgt er namelijk voor dat alle middelen die de IT-organisatie inzet (People, Process en Product) in samenhang worden ingericht en gemanaged. Daarbij heeft ISM dus de mens centraal staan. In dit geval aangeduid als People, waar onder andere de functioneel beheerder onder valt. We concluderen dus dat ISM BiSL én heeft geïntegreerd met andere methoden én de focus van het proces heeft verbreed naar de servicecreatie.

Eén van de belangrijkste karakteristieken van de Integrated Service Management-methode is integratie. Integratie staat voor het op elkaar afstemmen van alle aanwezige organisatieonderdelen (People, Process en Product) zodat ze elkaar versterken. Daarbij is het doel van ISM het creëren van klantwaarde, of Customer Value. De ISM-methode stelt daarbij de mens centraal: “de professional die de diensten creëert, de leider die faciliteert, de opdrachtgever die de dienst bepaalt en de eindgebruiker die de IT gebruikt om zijn werk beter te kunnen doen.Bij ISM is de output dus het gevolg van menselijk handelen en menselijk gedrag, niet van procesbeschrijvingen.

Verschillen BiSL en ISM

  • Functioneel Beheer hoort bij de business versus is onderdeel IT-beheerorganisatie
  • Processes en Product staan centraal versus People staat centraal

BiSL en ISM: verschillen en overeenkomsten

Overeenkomsten” is wellicht geen goede beschrijving van de overlap die er bestaat tussen BiSL en ISM. Immers, ISM heeft BiSL en vele andere methoden en Agile technieken geïntegreerd tot één praktisch toepassingsmodel voor modern IT-servicemanagement. Integratie is een betere typering. Immers, in gewone mensentaal betekent integratie: “opname in een (groter) geheel”. En dat is precies wat ISM met BiSL heeft gedaan: het is opgenomen binnen een gestandaardiseerde managementmethode die je IT-dienstverlening en IT-servicemanagement optimaal organiseert.

Standaardisatie

BiSL en ISM zijn het eens over het feit dat organisaties meer gemeen hebben met elkaar dan dat ze verschillen. Natuurlijk, iedere organisatie is uniek, maar qua IT-dienstverlening willen we allemaal hetzelfde. Dus Functioneel Beheer-taken, IT-beheer (regie) en gebruikersondersteuning zullen georganiseerd moeten worden. Dat gaat samen met het maken van keuzes omtrent de informatievoorziening. Daar zijn beiden het over eens.

Echter, dan lopen de paden toch weer lichtelijk uit elkaar. Zowel BiSL als ISM geven de operatie handvaten. Echter, waar BiSL de FB’er ook vakinhoudelijk aanstuurt bij de uitvoering van zijn taken laat ISM dat over aan de organisatie en het vakmanschap van de FB’er zelf. BiSL is in dat opzicht dus uitgebreider terwijl ISM zich beperkt tot de algemene en bredere werkwijze en het continu verbeteren van de uitkomst.

Een uitgangspunt van ISM is dat deze aspecten voor alle FB-organisaties hetzelfde zijn. Dat ondersteunt BiSL dus ook, aangezien de uitgebreide gedocumenteerde BiSL processen iedere organisatie in staat stelt zijn een eigen praktische toepassing te vinden. Met andere woorden: als jouw processes op iedereen van toepassing zijn erken je dat organisaties bestaan uit dezelfde bouwstenen. Standaardisatie is dus een logisch gevolg van beiden.

BiSL en ISM zijn complementair

De ISM-methode heeft dus een andere insteek dan BiSL. ISM is namelijk een generiek toepassingsmodel. ISM heeft betrekking op dezelfde processes die in BiSL zo uitvoerig zijn vastgelegd, maar legt de nadruk meer op het procesmatig aansturen van de organisatie en het voortdurend beter managen van de FB-werkzaamheden. In die zin zijn BiSL en ISM dus complementair.

Zet nu de eerste stap

De ISM-methode heeft de onderelen van BiSL die de werkwijze organiseen dus geïncorporeerd in haar toepassingsmodel en borgt daarmee een goed functionerende IT-beheerafdeling. ISM doet geen uitgspraak over de wijze waarop het vak functioneel beheer wordt uitgevord, daarin gaat BiSL verder. De ISM-methode is dus een uitermate geschikte methode om Functioneel Beheer beter te integreren binnen de IT-afdeling waarbij niets van de business-gestuurde voordelen verloren gaan.

ISM biedt trainingen aan die die jou inzicht verschaffen in de basisprincipes van ITIL, Dev Ops, BiSL en Agile technieken. Dit is zowel interessant en van meerwaarde voor de operatie als voor het management. Hierbij ontvang je namelijk praktische tips om onder andere dienend leiderschap toe te passen, regie over jouw organisatie te verkrijgen én hoe je als beheerder je werk optimaal kan doen binnen duidelijke kaders. Heb je interesse? Check dan onze trainingskalender.


Benieuwd naar een integraal IT service management systeem?
Download dan de gratis whitepaper!

Wil je je IT-beheer verder professionaliseren? Met het gratis ISM-procesmodel kun je de ISM-methode direct, eenvoudig en snel invoeren, toepassen en te begrijpen: 70 pagina’s direct toepasbaar! Download de whitepaper hieronder:

 

NEN7510: nuttige, moeilijke en toch goed haalbare uitdaging

Een succesvol management-model ligt aan de basis van compliancy. Dit blog behandelt deze uitdagingen voor de IT-afdeling en geeft daarbij aanknopingspunten om hiermee om te gaan. Leidend hierbij is het Integrated Service Management-model (het ISM-model), dat helpt bij het structureren en continu verbeteren van de werkwijze en dus ook de bescherming van persoonsgegevens binnen een zorgorganisatie.

zorg en ict ism methode

De groeiende kloof tussen zorg en ICT, en hoe deze te overbruggen!

De invloed van de ICT op de zorg is de laatste tien jaar enorm toegenomen. De manier waarop patiënten en cliënten tegenwoordig zorg ontvangen, is niet meer te vergelijken met vroeger. Door de...

Hoe je als procesmanager bijdraagt aan Customer Value

Dwingen de omstandigheden jou als procesmanager tot voornamelijk reactief werken? Kun jij wel echt bezig met klantwaarde of Customer Value? En wil je daadwerkelijk aan win/win oplossingen werken, de...
missie, visie en strategie

Missie, visie en strategie: tegeltje aan de wand of fundament?

Welke organisatie heeft een visie die daadwerkelijk invloed heeft op de bedrijfsvoering? Een doelstelling die altijd doorklinkt in de organisatie, op alle niveaus? Een missie die leidend is bij de...
NEN7510 - informatiebeveiliging in de zorg ism methode

NEN7510, de kans voor betere patiëntenzorg én IT-diensten!

Informatiebeveiliging in de zorg wordt vaak gezien als een last. Terwijl werken met NEN 7510 juist de kwaliteit van je patiëntenzorg kan verbeteren!

De ideeën en oplossingen in dit blog maken deel uit van de ISM-methode. Deze methode biedt een IT-organisatie een volledig geïntegreerde werkwijze. Een werkwijze op zowel strategische, tactisch en operationeel niveau. In ISM zijn de meest praktische ideeën uit ITIL®, Lean, DevOps en OBM geïntegreerd in één compact en toepasbaar framework. Het ISM-gedachtengoed is als open source vrij en universeel toepasbaar. Deze teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen met bronvermelding vrijelijk verspreid worden.

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

info@ismportal.nl
+3188 – 2034000